Yönetim Sistemi Standartlarına İklim Değişikliği Hususl... ...

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu” desteklemek amacıyla İklim Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek  bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara  da dahil edilmesine karar verdi.

Buna mukabil ISO 9001:2015/Amd 1:2024 standardı 23.02.2024 te yayınlandı.

Buna göre ISO 9001 ilgili maddelerine aşağıdakiler eklendi;

4.1

Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.

4.2

NOT: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereklilikleri olabilir.

Değişikliklerin amacı; diğer tüm konuların yanı sıra İklim değişikliği konularının da kuruluş tarafından yönetim sisteminin etkinliği bağlamında değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Madde 4.1 ve 4.2’ye ilişkin gereklilikler genel amacı değiştirilmeden kalmıştır. Her iki madde halihazırda kuruluşların yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek tüm iç ve dış hususları dikkate alması ihtiyacını içermektedir. Yeni eklenen metin ifadeleri; İklim değişikliğinin yönetim sistemi içerisinde dikkate alınmasını ve kuruluşların bunu hemen dikkate almasını gerektirecek kadar önemli bir dış faktör olduğu vurgulanmaktadır.

Sertifikalı Kuruluşlardan Beklentiler

Sertifikalı kuruluşlar, kendi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında İklim Değişikliği hususlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdır. İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartları kapsamında risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi (örneğin, Kalite Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi) işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin her bir yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Bazı iklim değişikliği hususlarının ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği (örneğin, mevzuata uygunluk veya operasyonel uyumluluk ve kurumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunda) belirtilmektedir.

Diğerleri ise özellikle yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine, belirli sektörlere (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve kuruluşun özelliklerine (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya işgücü dinamikleri) endekslenecektir.

3. Taraf denetimlere olan etkisi;

Yukarıda belirtildiği gibi, bir kuruluşun yönetim sistem(ler)inin bağlamını etkileyen İklim Değişikliği ile ilgili konular genellikle kuruluşlar tarafından zaten değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yayınlanan son metne uygun olarak, kuruluş ve bağlamına ilişkin denetimlerde bu konu daha detaylı olarak sorgulanacaktır. Normal uygulamada olduğu gibi, sertifikalı bir kuruluşun, İklim Değişikliği de dahil olmak üzere ilgili olduğu belirlenen tüm iç ve dış konuların dikkate alındığını gösteremediği durumlarda, uygun bir bulgunun ortaya konulması sağlanacaktır.

Yönetim sistemi standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir ancak aşağıdakiler dikkate alındığında revize edilmiş bir sertifikanın yayınlanmasına gerek yoktur:

- Her bir Yönetim Sistemi standardının yayın yılı değişmeyecektir.

- Sertifikalı Yönetim Sistemi'nin başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yoktur.

- Sertifikalı Yönetim Sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir etki yoktur.

- Sertifikalı kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihai olarak uygulayacakları yöntem ve eylemler, Yönetim sistemi kapsamında hâlihazırda ele aldıkları diğer bağlamsal konularda gelecekte değişiklik olması durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.

 

İsim : İklim Değişikliği Hususlarının Yönetim Sistemleri Standartlarına Eklenmesine İlişkin IAF-ISO Ortak Tebliği

Kategori : Tebliğler Dokümanları

Açıklama : Bu tebliğin amacı, ISO'nun İklim Eylemi taahhütlerini yansıtacak şekilde mevcut ve yeni ISO Yönetim Sistemleri Standartlarına (MSS) yönelik İklim Eylemi Değişikliklerinin yayınlanmasını vurgulamaktır.

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/Joint_ISO-IAF_Communique_re_Climate_Change_Amds_to_ISO_MSS_Feb_2024_Final.pdf