CE İşareti Başvuru Formu95/16/AT Asansör Yönetmeliği

95/16/AT ASANSÖR YÖNETMELİĞİ

KALİTEST 95/16/AT Asansör Yönetmeliği konusunda ‘Onaylanmış Kuruluş’ ve ‘A Tipi Muayene Kuruluşu’olarak atandı!

KALİTEST, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği,

a) Modül H Ek XIII (Tam Kalite Güvencesi)
b) Modül G Ek X (Birim Doğrulama)


modülleri konusunda Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetimlerini başarı ile sonuçlandırarak ‘Onaylanmış Kuruluş’ olarak atanmıştır.

Asansör Yönetmeliği

95/16/AT Asansör Yönetmeliği:

Bu yönetmelik,

a) 29/ 6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 95/16/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği ile mevzuat uyumlaştırma çalışmaları içerisinde olan Sanayi Bakanlığı, ülkemizde son
olarak 23 Şubat 2005 Tarih 25021 Sayılı Resmi Gazete’de 95/16/AT Asansör Yönetmeliği’ni yayınlamış ve daha sonra yapılan değişiklik ile de 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de revize edilmiş şekliyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan
asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken
temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Diğer bir deyişle, insan ve yük asansörlerinin çalışması, bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel
kaza risklerine karşı insan ve eşyaları korumak maksadıyla ilgili güvenlik kurallarını sağlamak ve
asansörlerde olması muhtemel çeşitli kazalarla ilgili olası riskleri ortadan kaldırmaktır. Montajı
yapılmış asansörlerin piyasaya arzı için Asansör Yönetmeliği’nde belirtilen gereklerin karşılanması
şartı getirilmiştir.

Modül H Ek XIII (Tam Kalite Güvencesi):

Bir asansörün tasarlanması, montajı ve devreye alınması konularında sorumluluk üstlenen, uygunluk
beyanı düzenleyen ve asansöre “CE” işareti koymak üzere H Modülü (Tam Kalite Güvencesi; Ek XIII)
ile belgelendirilmiş firmalar asansör montaj firmaları sayılırlar. Bu tanıma uyan asansör firmalarından
ise, yapmış veya yapmakta oldukları asansörlerin hem yolcuların hem de montajcı ve bakımcıların can
güvenliğini herhangi bir biçimde tehlikeye sokmayacak olması beklenir.

Asansör monte eden, CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı
düzenlemelidir. Asansör montaj firması, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son
muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve asansör montajına ilişkin
muayeneleri gerçekleştirmelidir.

95/16/AT Asansör Yönetmeliği, Modül H Ek XIII Tam Kalite Güvencesi’ne ilişkin iş akışı aşağıda
belirtildiği gibidir:


95/16/AT ASANSÖR YÖNETMELİĞİ MODÜL H EK XIII
TAM KALİTE GÜVENCESİ DENETİM VE BELGELENDİRME İŞ AKIŞI:

asansör

Modül G Ek X (Birim Doğrulama):

Asansör firmasının uygunluk belgesine haiz asansörün yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin ve
beyan etmesi işlemidir. Asansör monte eden asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve
AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. Asansör montaj firması, asansöre ilişkin teknik dosyayı
hazırlamalıdır.

95/16/AT Asansör Yönetmeliği, Modül G Ek X Tam Kalite Güvencesi’ne ilişkin iş akışı aşağıda
belirtildiği gibidir:

95/16/AT ASANSÖR YÖNETMELİĞİ MODÜL G EK X
BİRİM DOĞRULAMA DENETİM VE BELGELENDİRME İŞ AKIŞI:

Modül H Ek XIII Tam Kalite Güvencesi

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ:

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete
alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken
kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin
taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık
ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık
kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir

Kontroller, yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya
ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.
Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya
Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar,
yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu
mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair
en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya
Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda,
bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi
sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.
01.01.2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki
yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN
17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına
yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer
nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza
edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye
hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.

 

Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. / Telefon:0212 269 37 41 Pbx - Faks:0212 269 37 44 © 2008-2012 Tüm hakları saklıdır. Vr. 2.1